?HC 70. Y?ld?nümü Kutlamalar?nda ?ne ??kanlar

2021-10-24 16:22:31 CRI
求|咪乐|直播地址 只是啊,不得不说,可能为了和广告产品的调性相符合,叶一茜家的冰箱真的倒腾得太干净了,摆放有序,也不满满当当,摆拍的嫌疑很大了。

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulu?unun 70. Y?ldönümü bugün Beijing'de düzenlenen büyük törenle kutlan?yor.

Kutlamalar kapsam?nda, askeri geçit töreni ve halk yürüyü?ü yap?lacak.

Geride kalan 70 y?lda Çin ekonomik ve sosyal alanda gözle görülür ba?ar?lar kaydetti.

Çin, yoksul ve zay?f bir ülkeden, dünyan?n ikinci büyük ekonomisine, en büyük ticaret ülkesine, en fazla döviz rezervine sahip ülkeye, en büyük d?? yat?r?m ülkesine dönü?tü.

Çin halk?n?n ortalama ya?am süresi 1949 y?l?ndaki 35'ten 2018 y?l?nda 77'e yükseldi. Dünyan?n en büyük sosyal güven sistemi Çin'de temel olarak kuruldu.

Çin Cumhurba?kan? Xi Jinping, Çin ulusunun ba??ms?zl???, halk?n kurtulu?u, devletin refah? ve halk?n mutlulu?u için hayat?n? feda eden ölümsüz devrimci önderlere ve ?ehitlere en derin sayg?lar?n? ifade etti.

Xi Jinping ayr?ca, Çin'in kalk?nmas?n? destekleyen tüm yabanc? dostlara yürekten ?ükranlar?n? ifade etti.

Xi Jinping, sosyalist Çin'in dünyan?n do?usunda dikildi?ini ve hiçbir gücün Çin'in konumunu sarsamayaca??n? kaydederek, "Kimse Çin ulusunun ilerlemesini engelleyemez" dedi.

"ÇKP'nin kurulmas? Çin'in trajik kaderini de?i?tirdi"

ÇHC'nin kurulu?unun, modern tarihte Çin'in yoksul ve trajik kaderini tamamen de?i?tirdi?ine ve Çin ulusunun yeniden canlanma yolunda ilerledi?ine i?aret eden Xi Jinping, 70 y?lda Çin'de tüm etnik gruplara mensup vatanda?lar?n birlikte çaba harcayarak dünyay? ?a??rtan büyük ba?ar?lara imza att?klar?n? kaydetti.

Xi konu?mas?nda, Çin'in geli?me sürecinde Çin Komünist Partisi'nin liderli?inin kararl?l?kla izlenmesi gerekti?ini vurgulad?.

Xi, halk? ülkenin sahibi olarak görerek Çin'e özgü sosyalizm yolunun izlenmesinin öneminin alt?n? çizdi. Xi, Çin Komünist Partisi'nin temel teorileri, temel yol haritalar? ve temel stratejilerinin yerine getirilmesi vurgusu da yapt?.

Xi Jinping konu?mas?nda Çin'in "Bar??ç? Birle?me, Bir Ülke ?ki Sistem" politikas?nda ?srar edece?ini belirterek, Hong Kong ve Macao Özel ?dari Bölgesi'nin uzun vadeli refah ve istikrar? korumas?n?, Taiwan Bo?az?'n?n iki yakas? aras?ndaki ili?kilerin bar??ç? ?ekilde geli?mesini arzulad?klar?n? ifade etti.

Xi Jinping, anavatan?n tamamen birle?mesi için tüm Çin vatanda?lar?n?n ortak çaba harcamaya devam etmeleri ça?r?s?nda bulundu

Bar??ç? geli?meden ?a?mayacaklar?n? dile getiren Xi, çifte kazanç temelinde d??a aç?lma politikas? uygulamaya devam ederek insanl???n kader birli?ini tesis etmek için dünya ülkeleriyle ortakla?a çaba harcayacaklar?n? belirtti.

"Çin'in gelece?i daha güzel olacak"

Xi Jinping, Çin'in geçmi? ba?ar?lar?n?n insanl???n tarih kitab?nda kaydedilmi? oldu?unu, Çin'in bugününü halk?n eliyle yaratmakta oldu?unu ve Çin'in gelece?inin daha da güzel olaca??n? ifade etti.

Xi Jinping, tüm parti, ordu ve tüm etnik gruplar?n daha s?k? bir dayan??ma halinde ülkeyi güçlendirmeye devam etmesi, ayn? zamanda iki 100 y?ll?k hedefe ula?mak ve Çin'in kalk?nmas?n? gerçekle?tirmek için ortak çaba göstermesi ça?r?s?nda bulundu.

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
百度